T

R

Y

H

C

POMOC

Informacje zaaktualizowane na dzień

15.02.2023

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Każdy użytkownik serwera jest obowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do przewidzianych w nim regulacji.

1.2 Wszystkie błędy gry należy zgłaszać Administratorowi serwera.

1.3 Zabronione jest używanie modów/programów/tekstur, które w znacznym stopniu ułatwiają rozgrywkę.

1.4 Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

2. Definicje

2.1 Serwis internetowy tryhc.net dostępny pod adresem https://www.tryhc.net/, prowadzony jest przez Daniela Lewińskiego prowadzącego działalnosć gospodarczą pod firmą Daniel Lewiński DANY, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6692558878, REGON 387157977

2.2 Użytkownik serwera - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź małoletni, który uzyskał zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego, którzy zawarli z Tryhc.net umowę o świadczenie usług i uzyskali dostęp do serwera.

2.3 Serwer - wirtualny serwer gry Minecraft stworzony i zarządzany przez administratora w żaden sposób nie powiązany z Mojang AB.

2.4 Strona www - sklep internetowy zarejestrowany pod domeną „www.tryhc.net” za pomocą którego kupujący może nabyć usługi cyfrowe świadczone przez administratora.

2.5 Kupujący - osoba nabywająca usługi cyfrowe za pomocą strony www.

2.6 Konto użytkownika - indywidualne konto za pomocą którego kupujący może uzyskać dostęp do rozgrywki odbywającej się na serwerze.

2.7 Użytkownik serwera - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź małoletni, który uzyskał zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego, którzy zawarli z Tryhc.net umowę o świadczenie usług i uzyskali dostęp do serwera.

3. Odpowiedzialność

3.1

Administrator nie odpowiada za szkody wynikłe z:

kradzieży konta gracza

błędów serwera

stanu sprzętu gracza

przerw w dostępie do Internetu i stabilności połączenia internetowego

przerw w dostawie energii

siły wyższej

działań władz publicznych

działań wojennych

nieprzestrzegania określonych regulaminem warunków

3.2 W zakresie prawem dozwolonym odpowiedzialność Tryhc.net wobec użytkownika serwera wynikająca z naruszenia niniejszej umowy, rażącego niedbalstwa bądź innego naruszenia w wyniku, którego użytkownik ten poniósł szkodę związaną z korzystaniem z usług Tryhc.net ograniczona została do łącznej kwoty opłat wniesionych przez użytkownika w przeciągu sześciu miesięcy poprzedzających powstanie przyczyn działania po raz pierwszy.

3.3 Usługi Tryhc.net udostępnione są wyłącznie do użytku komercyjnego. Tryhc.net nie ponosi za szeroko rozumiane straty biznesowe takie jak utracone korzyści, przerwa w działalności czy czysta strata finansowa.

3.4 Ograniczenia o których mowa wyżej są skuteczne w granicach przepisanych prawem, a w razie niezgodności regulaminu z jakimkolwiek źródłem prawa powszechnie obowiązującego w miejscu zamieszkania użytkownika serwera postanowienia te powinny być interpretowane w sposób umożliwiający ich pogodzenie z przepisami prawa.

4. Rozgrywka

4.1 Administrator nie odpowiada za utracone w rozgrywce przedmioty (itemy).

4.2 Zabronione jest świadome wykorzystywanie błędów gry bądź ułatwianie sobie rozgrywki lub utrudnianie jej innym graczom w jakikolwiek sposób, który narusza ogólnie przyjęte zasady fair play.

4.3 Zabronione jest używanie wtyczek i programów ułatwiających rozgrywkę w szczególności autokilery.

4.4 Zabronione jest nagrywanie rozgrywki i udostępnianie ekranu gry z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju „stramingów” bez uprzedniej zgody organizatora udzielonej na piśmie, bądź elektronicznie.

4.5 Zabronione jest wystawianie na sprzedaż przedmiotów wirtualnych za realne pieniądze. Jedyna dopuszczalna wymiana przedmiotów zdobytych na serwerze może się odbyć poprzez zaoferowanie innego przedmiotu wirtualnego.

5. Rozstryganie sporów

5.1 Użytkownik serwera może dochodzić roszczeń wobec Tryhc.net na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

5.2 Reklamacja składana przez użytkownika serwera w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać go, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę, typ i rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.

5.3 Wszelkie reklamacje ze strony użytkownika serwera spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług przez Tryhc.net, powinny być wysyłane w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności, na adres: [email protected]

5.4 Tryhc.net rozpatrzy Reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle użytkownikowi serwera odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

5.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Tryhc.net i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych umów.

5.6 Wszelkie nieporozumienia wynikłe pomiędzy stronami w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd polubowny, wskazany przez Tryhc.net.

6. Rękojmia

6.1 Użytkownik serwera niezależnie od miejsca zamieszkania przyjmuje wszelką odpowiedzialność za zainstalowanie, użytkowanie oraz wyniki osiągnięte w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Tryhc.net

6.2 Użytkownik serwera może zgłosić Tryhc.net reklamacje w związku z realizacją sprzedaży na adres korespondencyjny Tryhc.net. Tryhc.net niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres podany w zgłoszeniu.

6.3 Uzyskując natychmiastowy dostęp lub pobierając cyfrową zawartość, użytkownik serwera traci prawo do odstąpienia od umowy, anulowania zamówienia i uzyskania zwrotu pieniędzy.

7. Płatności

7.1 Dostępnymi formami płatności w serwisie są: PaySafeCard , Przelew , Direct Billing.

7.2 Ceny usług mogą różnić się zależnie od wybranej formy płatności oraz mogą ulec zmianie.

7.3 Płatności Przelew obsługiwane są przez firmę CashBill.

7.4 Płatności PaySafeCard obsługiwane są przez firmę CashBill.

7.5 Płatności Direct Billing obsługiwane są przez firmę JustPay.

7.6 Po zakupie wybranej usługi serwis tryhc.net automatycznie przyznaje ją klientowi.

7.7 Wszelkie usługi oraz przedmioty, są własnością serwera tryhc.net, a gracz jedynie otrzymuje do nich dostęp.

7.8 W przypadku upadku serwera, bądź tzw. "Nowej edycji" wszelkie wirtualne przedmioty, dostęp do w/w usług jednorazowych zostaje zablokowany.

8. Polityka Social mediów

8.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez graczy w serwisach społecznościowych.

8.2 Wszelkie kanały promocji nie są kontrolowane przez administratora i nie bierze on odpowiedzialności za działania osób trzecich i użytkowników serwera.

8.3 Administrator nie bierze odpowiedzialności za działania użytkowników serwera w tym za tworzone przez nich treści. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści naruszających w szczególności niniejszy regulamin, dobre obyczaje bądź prawa osób trzecich.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Tryhc.net ma prawo w każdej chwili wprowadzić zmiany w obowiązującym regulaminie.

9.2 Tryhc.net może scedować prawa wynikające z zawartych z użytkownikiem serwera umów w całości lub w części na jakąkolwiek osobę lub podmiot w dowolnym czasie i bez uprzedniej zgody użytkownika serwera. Użytkownik serwera nie jest uprawniony do cesji swoich praw wynikających z zawartych z Tryhc.net umów bez uzyskania uprzedniej zgody Tryhc.net wyrażonej na piśmie. Dokonanie cesji bez wymaganej zgody skutkuje bezskutecznością cesji wobec Tryhc.net.

9.3 Jeżeli niniejszy regulamin nie stanowi inaczej w razie niezgodności któregokolwiek z postanowień regulaminu, postanowienie takie zostanie uznane za wyłączone z regulaminu bez szkody dla stosowania pozostałych postanowień.

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności

1.1 Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik serwera wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” oraz przepisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności Tryhc.net, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

1.3Użytkownik serwera oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych..

1.4Tryhc.net zastrzega sobie prawo do wysyłania, na podane przez użytkownika serwera adresy poczty elektronicznej, wiadomości związanych z funkcjonowaniem usług oraz komunikatów o działaniach Tryhc.net, mających związek ze świadczeniem usług wynikających z umowy.

1.5O ile użytkownik serwera wyraził osobną zgodę Tryhc.net zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez użytkownika serwera adresy poczty elektronicznej informacji handlowych.

Taryfikator kar

1. Chat

c1.1 Jednorazowa obraza serwera - Czasowe wyciszenie do 6H.

c1.2 Notoryczna obraza serwera - Czasowa blokada do 72H.

c1.3 Jednorazowa obraza administracji tryhc.net - Czasowa wyciszenie do 6H.

c1.4 Notoryczna obraza administracji tryhc.net - Czasowa blokada do 72H.

c1.5 Obraza innego gracza na chacie publicznym - Czasowe wyciszenie do 24H.

c1.6 Notoryczne przeklinanie na chacie - Czasowe wyciszenie do 72H.

c1.7 Dyskryminacja kobiet lub mężczyzn - Czasowe wyciszenie do 12H.

c1.7 Wywoływanie niepotrzebnego spamu - Czasowe wyciszenie do 24H.

c1.8 Spamowanie na /helpop - Czasowe wyciszenie do 24H.

c1.9 Wysyłanie wiadomości typu "Sprzedam kilof - pw" - Czasowe wyciszenie do 72H.

c1.10 Udostępnianie adresu IP bądź danych osobowych innego gracza - Permanentna blokada.

c1.11 Propagowanie faszyzmu, rasizmu, nazizmu, komunizmu oraz treści erotycznych - Czasowe wyciszenie do 24H.

2. Reklama

r1.1 Reklama innego serwera minecraft - Permanentna blokada.

r1.2 Reklama innego serwera ts3/discord niż tryhc.net (!=rekrutacja) - Permanentne wyciszenie.

r1.3 Reklama fanpage'y innych serwerów minecraft - Permanentne wyciszenie.

r1.4 Reklama skryptów - Permanentne wyciszenie.

3. Bugi

b1.1 Ukrywanie przed administracją buga, który źle wpływa na serwer - Czasowa blokada do 3 dni.

b1.2 Wykorzystywanie bugów serwera/minecraft'a w celu ułatwienia sobie rozgrywki - Permanentna blokada.

b1.3 Celowe pingowanie się w celu ułatwienia sobie rozgrywki - Permanentna blokada.

4. Handel

h1.1 Handel przedmiotami wirtualnymi za realne pieniądze - Czasowe wyciszenie / Czasowa blokda i konfiskata przedmiotu.

h1.2 Handel przedmiotami których nie można zdobyć na serwerze - Czasowe wyciszenie do 72H.

h1.3 Handel programami/skryptami/itp - Czasowe wyciszenie do 24H.

h1.4 Handel adresami IP i danymi osobowymi - Permanentna blokada.

h1.5 Handel zawartością VOUCHERA za realne pieniądze - Permanentna blokada.

h1.6 Reklamowanie live poprzez "TOP DONATOR WYGRYWA" - Czasowe wyciszenie do 72H.

5. Inne

i1.1 Celowe wprowadzanie w błąd Administracji i Zarządu - Permanentna blokada.

i1.2 Przypadkowe wprowadzenie w błąd Administracji i Zarządu - Ostrzeżenie.

i1.3 Utrudnianie gry innym użytkownikom - Czasowe blokada do 12H.

i1.4 Włamywanie się na konta innych graczy - Permanentna blokada.

i1.5 Powód indywidualnu - Zależne od Administrator.

Informacje o serwerze

1. Podstawowe informacje

1.1 Adres serwera - tryhc.net

1.2 Wersja Minecraft - 1.8.8 BlazingPack

1.3 Adres serwera głosowego ts3 - ts.tryhc.net

1.4 Adres komunikatora discord - dc.tryhc.net

1.5 Adres serwerowego fanpage - fb.tryhc.net

2. Rozgrywka

2.1 Po wejściu na serwer otrzymujemy - Kamienny kilof (Efficiency III, Unbreaking III), 2x 64 Mięska, 1x Enderchest

2.2 Ochrona przy pierwszym wejściu - 3 min

2.3 Enchant INFINITY na łuku - Wyłączony

2.4 Enchant PUNCH na łuku - Wyłączony

2.5 /TPA dla gracza - Po 30 minutach

2.6

Zdobycie Kilofu Wydajność 6 -

U kowala

Z meteorytu

Z serca ziemii

Z Magicznej skrzynki

Z Magicznego jajka

Z Sklepu za czas

2.7 Wyrzucanie z ekwipunku Kilofu Wydajność 6 - Wyłączone

2.8 Zepsucie się Kilofu Wydajność 6 podczas kopania - Wyłączone

2.9 Obrażenia od pereł - Włączone

2.10 Cooldown na rzucanie pereł - Wyłączony

2.11 Bugowanie perłą Włączone

2.12 Antylogout - Włączony (30s)

2.13

Komendy zablokowane podczas walki - Wszystkie oprócz:

/helpop

/msg

2.14 Otwieranie enderchesta podczas walki - Wyłączone

2.15 Bugowanie klockami - Włączone

2.16 Macro - Włączone do 15 CPS

3. Gildie

Od startu zostanie pokazanych 27 przedmiotów na gildie, tylko 9 z nich jest prawidłowych. Z każdą założoną gildią ilosć tych przedmiot zmniejsza się o 2, aż będą tylko przedmioty które są realnie potrzebne za założenie gildii.

Każda nowo założona gildia posiada podstawową ochrone przed TNT oraz podbijaniem serca przez 48h.

Podstawowy teren gildii wynosi 50x50, każde powiększenie terenu gildii powiększa teren o 5 kratek, koszt tego to 32 bloki emeraldów (powiększane dwukrotnie z każdym powiekszeniem terenu).

Gildia po założeniu jest opłacona przez 48h, każde opłacenie gildii kosztuje 32 bloki emeraldów opłaca gildie o 24h.

Każda gildia posiada po założeniu 3 serca, każde podbicie gildii zabiera 1 serce, aby podbić gildię musisz uderzyć jajko gildii, po podbiciu gildii dostaje ona ochrone na 24h przed kolejnym podbiciem, gdy gildia straci wszystkie serca teren ten gildi usuwa się.

3.1 Początkowa ochrona przed TNT - 48H

3.2 Podstawowy rozmiar gildii - 50x50

3.3 Maksymalny rozmiar gildii - 91x91

3.4 Serce na poziomie - Y:30

3.5 Koszt powiększenia terenu - 32 Bloki szmaragdów co każde 5 kratek (Powiększane razy 2)

3.6 Podstawowy czas trwania gildii - 48H

3.7 Koszt przedłużania gildi - 64 szamragdów przedłuża o 72 godziny

3.8 Ilość serc gildii - 3

3.9 Ochrona przed kolejnym podbiciem serca - 24H

3.10 Maksymalny limit członków - 90

3.11 Maksymalny limit osób w sojuszu - 100

3.12 Limit pistonów - 70

4. Wymiana

Na serwerze wprowadzony jest system wymian, dzięki któremu gracz może bez obawy wymienić się z innym graczem.

Aby wymienić się przedmiotami z innym graczem wystarczy, że oboje będziecie na sektorze SPAWN i użyje się komendy /wymiana (nick)

5. Handel

Na serwerze wprowadzony jest system handlu umożliwiający wystawienie przedmiotu za określoną cenę (złoto bądź perły).

Pamiętaj, że jeżeli chcesz sprzedać jakiś przedmiot zdobyty na serwerze, to musi się to odbyć poprzez wystawienie go dzięki komendzie /wystaw (cena). Możesz ogłaszać na chatcie, że wystawiłeś przedmiot i jest on do kupienia w bazarze serwerowym, jednakże nie możesz narzucać graczowi pisanie w sprawie zakupu na PW.

6. LogBLock

Na serwerze znajduje się Logblock, dzięki któremu lider gildii lub osoba, która otrzymała permisje może sprawdzić listę interakcji danego bloku, skrzynki czy też pieca.

Aby użyć logblocka wystarczy nacisnać PPM, trzymając drewniany kilof, na dany blok, skrzynkę lub piec.

Wydarzenia na serwerze

1. Możliwość enchantowania

Enchantowanie przedmiotów na starcie serwera jest wyłączone. W kalendarzu zostanie zaznaczony moment od którego będziesz mógł zacząć ulepszać swoje przedmioty.

2. Enchant KNOCKBACK II

Od momentu pojawienia się tego wydarzenia, będziesz mógł ulepszyć i korzystać z mieczy, które posiadają zaklęcie "KNOCKBACK II".

3. Magiczne skrzynki

Otwieranie Magicznych Skrzynek zostało włączone! Zyskaj cenne itemy na początek twojej przygody, aby być krok przed innymi! Dokładny drop możesz sprawdzić w zakładce "Craftingi i dropy" lub na serwerze pod komendą /drop.

4. Zestawy przedmiotów (kity)

Możliwość odbierania zestawów zostaje włączona. Każda ranga posiada swój indywidualny zestaw, który został zbalansowany pod kątem rozgrywki! Podstawowy czas oczekiwania na ponowne odebranie zestawu to 12 godzin

Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na zestaw, to musisz ulepszyć swoją umiejętność, która za to odpowiada.

5. Meteoryt

Na każdy sektor od godziny 14 do 22 w godzinnym odstępie będzie spadać meteoryt. W meteorycie znajdują się cenne przedmioty, które napewno Ci się przydadzą. Aby zebrać te przedmioty, trzeba udać się w wyznaczone miejsce upadku meteorytu (pasek bossbar).

W miejscu pojawienia się meteorytu będzie stał "bedrock", do momentu aż odliczanie się skończy, pojawią się 3 fale endermanów z których możesz zdobyć perły.

Uważaj, bo upadek meteorytu potrafi odrzucić graczy na dużą wysokość.

Aby zebrać przedmoty znajdujące się w meteorycie, wystarczy kliknąć na niego Lewym przyciskiem myszy.

Dokładny drop możesz sprawdzić w zakładce "Craftingi i dropy" lub na serwerze pod komendą /drop.

6. Serce ziemii

Co jakiś czas pod powierzchnią ziemii zacznie generować się serce ziemii, z którego można zdobyć najrzadsze przedmioty. Serce ziemii jest najtrudniejszym wydarzeniem cyklicznym, więc musisz się bardziej przygotować niż w przypadku meteorytu.

Na ekranie zostanie pokazane miejsce w którym serce ziemii się zrodziło, od tego momentu większość graczy zacznie kierować się w to miejsce.

Po dotarciu na miejsce zobaczysz, pół kole na podłożu z bedrocka, a wokoł niego fosę prowadzącą w nicość. Nie martw się, gdy do niej spdaniesz nie będzie to koniec twojej przygody. Zrespisz się wysoko nad koordynatami serca ziemii i będziesz musiał wylądować przy pomocy tylko i wyłącznie wiaderka z wodą.

Aby zebrać przedmoty znajdujące się w sercu musisz zniszczyć wszystkie bloki które je otaczają, różne rodzaje bloków posiadają inną wytrzymałość i są z innego materiału, także lepiej się przygotować na wszystkie możliwości. Gdy uda się rozkopać wszystkie bloki, wewnątrz zobaczysz czerwone serce, które również trzeba zniszczyć określoną ilość razy. Po zniczeniu serca zostaniesz obdarowany radzkimi przedmiotami, które trafią bezpośrednio do twojego ekwipunku!

Jednak w tym momencie zabawa się nie kończy, nad twoją głową zostanie wyświetlono znacznik, który bedzie informował o tym kto aktualnie posiada przedmioty z serca ziemii. Jeżeli uda Ci się dotrzeć w bezpieczne miejsce z tymi przedmiotami to udało Ci się, jednak jeżeli ktoś Cie zabije to wszystko stracisz.

Dokładny drop możesz sprawdzić w zakładce "Craftingi i dropy" lub na serwerze pod komendą /drop.

7. Ulepszenia gildyjne

Od teraz możesz ulepszyć swoją gildie o wiele nowych rozwiązań, pomogą Ci one między innymi podczas obrony swojego terytorium.

Wszystkie ulepszenia odblokowywuje się za surowce, które generuje twoja gildia, jednakże możesz przyspieszyć zdobycie wybranych surowców poprzez podbicie jednego z wielu generatorów surowców.

Lista wszystkich ulepszeń jest dostępna pod komendą /g panel

8. Generatory surowców

Na mapie zostały umieszczone obiekty, które nazywają się "Kopalnia", "Cegielnia", a także "Tartak". Dzieki podbiciu któregoś z tych generatorów twoja gildia otrzyma dodatkowe zasoby tego surowca, które może wykorzystać na szybszego ulepszenia gildii.

Po podbiciu danego generatora otrzymasz do skarbca gildijnego 20%aktualnej ilosci tego przedmiotu, którego masz w skarbcu.

Jakie surowce otrzymamy po podbiciu generatora:

Tartak - Magiczne drewno

Cegielnia - Magiczne drewno

Kamieniołom - Magiczne drewno

9. Event KRÓL

Wybrani administratorzy zostaną losowo rozmieszczeni na mapie z dodatkowymi itemami, takimi jak Magiczne Skrzynie czy Jajka niespodzianki. Gracz, który pokona króla zdobędzie jego itemy na własność.

10. Event Kamienie Milowe

Event polega na zdobyciu jako pierwsza osoba kamienia milowego, czyli takiego globalnego osiągnięcia. Każdy kamień milowy dzieli się na 5 poziomów i tylko jeden gracz może zdobyć dany poziom.

Kategorie Kamieni Milowych:

Wykopany Stone

Otworzonych CobbleX

Zdobytych Meteorytów

Zdobytych Serc Ziemii

Zjedzonych koxów

Zjedzonych refów

Rzuconych pereł

11. Upiorny Rycerz

W Nekropolii a dokładniej w sali ciemności zostanie zrespiony Upiorny Rycerz. Osoba, która zada mu najwięcej obrażeń dostanie do ekwipunku Beacona! Ale żeby nie było tak łatwo będzie miała znacznik nad głową oraz będzie musiała z nim uciec a następnie donieść go do swojej gildii.

Warto dodać, że Upiorny Rycerz będzie się respić 1 raz dziennie od momentu włączenia Nekropolii. A co za tym idzie - liczba Beaconów będzie strasznie ograniczona!

12. Obrońcy Świętego Graala

Gildia, która posiądzie Świętego Graala z Upiornego Rycerza będzie musiała go obronić następnego dnia! Graala będzie można zabrać podbijając gildie, która go posiada lecz wtedy cały event przechodzi na następną gildie! Wygrywa gildia, która jako ostatnia będzie go posiadać.

Regulamin cuboidów

1. Regulamin cuboidów

1.1 Max 2 daszki w fosie, jeden na górze i drugi na dole

Poprawne
Błędne

1.2 Zakaz wodnej fosy

Poprawne
Błędne
1.2

Zakaz stawiania w fosie i na platformie przedstawionych poniżej bloków:

Guziki, dźwignie, półpłytki

redstone, pochodnie, doniczki

dywany, tory, płotki

murki, kwiaty, grzyby, sadzonki

i inne podobne bloki, które utrudniają wyjście z fosy lub zrobienie waterskilla.

Poprawne
Błędne
Poprawne
Błędne

1.4 Zakaz budowania fosy z craftingów/piecyków

Poprawne
Błędne

1.5 Zakaz tworzenia automatycznych mechanizmów uniemożliwiających wyjście

Poprawne
Błędne

1.6 Zakaz tworzenia beczek w fosie (tzw. katakumb)

Poprawne
Błędne

1.7 Fosa musi być wykopana do bedrocka

1.8 Zakaz stawiania muru wokół cuboida

1.9 Jeżeli administratorowi nie spodoba się coś na cuboidzie i poprosi o usunięcie trzeba to zrobić. Niezastosowanie się do usunięcia zakazanej rzeczy będzie skutkowało banem!

1.10

Kary za niestosowanie się do regulaminu:

1 ostrzeżenie - TNT zostaje włączone na 1H

2 ostrzeżenie - TNT zostaje włączone na 2H

3 ostrzeżenie - TNT zostaje włączone na 6H, lub będzie skutkowało banem na 2 dni dla gildii.

1.11 Celowe oddawanie jajka innej gildii, będzie karane TNT od każdego poziomu.

1.12 Wchodzenie w pakt z inną gildią w celu zablokowania slota przed wypowiadaniem wojny, będzie karane TNT od każdego poziomu.

1.13 Złamanie limitu sojuszów gildiyjnych będzie karane TNT od każdego poziomu.

Craftingi & Dropy

1. Zestawy (kity)

Zestaw VIP

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Żelazny hełm

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_helmet.png

Żelazny napierśnik

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_chestplate.png

Żelazne spodnie

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_leggings.png

Żelazne buty

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_boots.png

Żelazny miecz

Sharpness III

Unbreaking III

Fire Aspect II

items/iron_sword.png

Żelazny miecz

Sharpness III

Knockback II

items/iron_sword.png

Diamentowy kilof

Efficiency V

Fortune III

Unbreaking III

items/diamond_pickaxe.png
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Łuk

Power III

Flame I

items/bow_standby.png

Strzały

items/arrow.png

32

Refile

items/apple_golden.png

12

Koxy

items/kox.gif

Perła

items/ender_pearl.png

3

items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

Zestaw SVIP

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Żelazny hełm

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_helmet.png

2

Żelazny napierśnik

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_chestplate.png

2

Żelazne spodnie

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_leggings.png

2

Żelazne buty

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_boots.png

2

Żelazny miecz

Sharpness III

Unbreaking III

Fire Aspect II

items/iron_sword.png

Żelazny miecz

Sharpness III

Knockback II

items/iron_sword.png

Diamentowy kilof

Efficiency V

Fortune III

Unbreaking III

items/diamond_pickaxe.png
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Łuk

Power III

Flame I

items/bow_standby.png

Strzały

items/arrow.png

64

Refile

items/apple_golden.png

24

Koxy

items/kox.gif

2

Perła

items/ender_pearl.png

5

items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

Zestaw BYKA

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Żelazny hełm

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_helmet.png

2

Żelazny napierśnik

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_chestplate.png

2

Żelazne spodnie

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_leggings.png

2

Żelazne buty

Protection IV

Unbreaking III

Feather Falling IV

items/iron_boots.png

2

Żelazny miecz

Sharpness III

Unbreaking III

Fire Aspect II

items/iron_sword.png

Żelazny miecz

Sharpness III

Unbreaking III

Knockback II

Fire Aspect II

items/iron_sword.png

Diamentowy kilof

Efficiency V

Fortune III

Unbreaking III

items/diamond_pickaxe.png
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Łuk

Power III

Flame I

items/bow_standby.png

Strzały

items/arrow.png

64

Strzały

items/arrow.png

64

Diamentowa siekiera

Efficiency V

Unbreaking III

items/diamond_axe.png

Diamentowa łopata

Efficiency V

Unbreaking III

items/diamond_shovel.png
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Refile

items/apple_golden.png

48

Koxy

items/kox.gif

4

Perła

items/ender_pearl.png

8

items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

Zestaw PREMIUM (co 24h)

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Magiczna skrzynka

blocks/Chest.webp

4

Voucher na TurboDrop

Czas trwania: 30min

items/paper.png

Potka HASTE II

Czas trwania: 10min

items/potion_bottle_drinkable.png

Jabłko

items/apple.png

64

items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

2. Drop z stone i innych bloków

Drop ze stone

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Żelazna sztabka

Szansa: 3%

Poniżej poziomu: 50

items/iron_ingot.png

Książka

Szansa: 1.8%

Poniżej poziomu: 50

items/book_normal.png

Czerwony proch

Szansa: 2.0%

Poniżej poziomu: 50

items/redstone_dust.png

Węgiel

Szansa: 4.6%

Poniżej poziomu: każdy

items/coal.png

Obsydian

Szansa: 3.0%

Poniżej poziomu: 50

blocks/Obsidian.webp
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Diament

Szansa: 2.2%

Poniżej poziomu: 50

items/diamond.png

Piasek

Szansa: 1.6%

Poniżej poziomu: 50

blocks/Sand.webp

Emerald

Szansa: 2.4%

Poniżej poziomu: 50

items/emerald.png

Sztabka złota

Szansa: 3.0%

Poniżej poziomu: 50

items/gold_ingot.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

Drop z CX

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Perła

items/ender_pearl.png

Proch

items/gunpowder.png

1-5

Jabłko

items/apple.png

1-3

Strzały

items/arrow.png

1-6

Slime ball

items/slimeball.png

1-4

items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Sztabka złota

items/gold_ingot.png

1-4

Emerald

items/emerald.png

1-4

Biblioteczka

blocks/Bookshelf.webp

1-3

Nici

items/string.png

1-3

items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

Drop z główek graczy

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Magiczny odłamek

items/prismarine_shard.png

Potka HASTE II

items/potion_bottle_drinkable.png

Perła

items/ender_pearl.png

Sieć

blocks/Cobweb.webp
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

Drop z łowienia (spawn)

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Voucher na SVIP

items/paper.png

Voucher na VIP

items/paper.png

Magiczna skrzynka

blocks/Chest.webp

2

Magiczny odłamek

items/prismarine_shard.png

Perła

items/ender_pearl.png
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Proch

items/gunpowder.png

2

Refil

items/apple_golden.png

Jabłko

items/apple.png

Potka HASTE II

items/potion_bottle_drinkable.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

3. Drop z skrzynek i wydarzeń

Drop z Magicznych skrzynek

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Magiczny kilof lvl. 5

Efficiency VI

Fortune II

Unbreaking II

items/diamond_pickaxe_enchant.gif

Magiczny kilof lvl. 3

Efficiency VI

Fortune I

Unbreaking I

items/diamond_pickaxe_enchant.gif

Perła

items/ender_pearl.png

3

Diamentowy kilof

Efficiency V

Fortune III

Unbreaking III

items/diamond_pickaxe.png

Śnieżka teleportująca

items/snowball.png

Wędka

Lure IV

Luck of The Sea IV

items/fishing_rod_uncast.png
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Żelazny hełm

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_helmet.png

Żelazny napierśnik

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_chestplate.png

Żelazne spodnie

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_leggings.png

Żelazne buty

Protection IV

Unbreaking III

items/iron_boots.png

Żelazny miecz

Sharpness III

Fire Aspect II

Unbreaking III

items/iron_sword.png

Żelazny miecz

Sharpness III

Knockback II

Unbreaking III

items/iron_sword.png

Łuk

Power III

Flame I

items/bow_standby.png
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

TNT

blocks/TNT.webp

16

Sztabka złota

items/gold_ingot.png

16

Emerald

items/emerald.png

16

Diament

items/diamond.png

16

Jabłko

items/apple.png

16

Refil

items/apple_golden.png

12

Kox

items/kox.gif
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Magiczny odłamek

items/prismarine_shard.png

8

BoyFarmer

blocks/boyfarmer.gif

16

SandFarmer

blocks/sandfarmer.gif

16

CobbleX

blocks/cobblex.gif

8

Kopacz fosy

blocks/kopaczFosy.gif

24

Voucher na TurboDrop

Czas trwania: 60min

items/paper.png

Voucher na DiscoZbroja

items/paper.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

Drop z jajka niespodzianki

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Magiczny kilof lvl. 7

Efficiency VI

Fortune III

Unbreaking III

items/diamond_pickaxe_enchant.gif

Magiczny kilof lvl. 3

Efficiency VI

Fortune I

Unbreaking I

items/diamond_pickaxe_enchant.gif
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Perk kowala

items/fireworks_charge.png

Dynamit

items/dynamit.png

Magiczny odłamek

items/prismarine_shard.png

8

items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

Drop z meteorytu

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Magiczny kilof lvl. 3

Efficiency VI

Fortune I

Unbreaking I

items/diamond_pickaxe_enchant.gif

Magiczny odłamek

items/prismarine_shard.png

Jajko niespodzianka

items/egg.png

Magiczny odłamek

items/prismarine_shard.png

32

Magiczny kilof lvl. 1

Efficiency VI

items/diamond_pickaxe_enchant.gif
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Magiczna skrzynka

blocks/Chest.webp

24

Voucher na TurboDrop

Czas trwania: 60min

items/paper.png

Voucher na TurboDrop

Czas trwania: 30min

items/paper.png

Voucher na VIP

items/paper.png

Voucher na DiscoZbroje

items/paper.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

Drop z Serca Ziemii

items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png

Magiczny kilof lvl. 5

Efficiency VI

Fortune II

Unbreaking II

items/diamond_pickaxe_enchant.gif

Magiczny odłamek

items/prismarine_shard.png

32

Magiczny kilof lvl. 7

Efficiency VI

Fortune III

Unbreaking III

items/diamond_pickaxe_enchant.gif
items/glass_cyan.png
items/glass_cyan.png

Magiczna skrzynka

blocks/Chest.webp

32

Jajko niespodzianka

items/egg.png

2

Voucher na SVIP

items/paper.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png
items/glass_cyan.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_white.png
items/glass_cyan.png
items/glass_blue.png

4. Craftingi

Śnieżka teleportująca

Śnieżka

items/snowball.png

Kox

items/kox.gif

Śnieżka

items/snowball.png

Perła

items/ender_pearl.png

Śnieżka

items/snowball.png

Perła

items/ender_pearl.png

Śnieżka

items/snowball.png

Kox

items/kox.gif

Śnieżka

items/snowball.png

Śnieżka teleportująca

items/snowball.png

Kopacz fosy

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

Diament

items/diamond.png

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

Refil

items/apple_golden.png

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp
blocks/kopaczFosy.gif

4

BoyFarmer

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Wiadro lavy

items/bucket_lava.png

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Wiadro wody

items/bucket_water.png

Obsydian

blocks/Obsidian.webp
blocks/boyfarmer.gif

3

SandFarmer

Piasek

blocks/Sand.webp

Wiadro lavy

items/bucket_lava.png

Piasek

blocks/Sand.webp

Piasek

blocks/Sand.webp

Piasek

blocks/Sand.webp

Piasek

blocks/Sand.webp

Piasek

blocks/Sand.webp

Wiadro wody

items/bucket_water.png

Piasek

blocks/Sand.webp
blocks/sandfarmer.gif

3

Strzały

Sztabka złota

items/gold_ingot.png

Sztabka złota

items/gold_ingot.png

Sztabka złota

items/gold_ingot.png

Sztabka złota

items/gold_ingot.png

Głowa gracza

items/head.png

Sztabka złota

items/gold_ingot.png

Sztabka złota

items/gold_ingot.png

Sztabka złota

items/gold_ingot.png

Sztabka złota

items/gold_ingot.png
items/arrow.png

16

CobbleX

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

64

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

64

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

64

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

64

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

64

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

64

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

64

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

64

Cobblestone

blocks/Cobblestone.webp

64

CoblleX

blocks/cobblex.gif

Enderchest

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Perła

items/ender_pearl.png

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Obsydian

blocks/Obsidian.webp

Obsydian

blocks/Obsidian.webp
blocks/EnderChest.webp

/naprawkilof

Blok diamentów

blocks/diamond_block.png

Perła

items/ender_pearl.png

Blok diamentów

blocks/diamond_block.png

Perła

items/ender_pearl.png

Blok diamentów

blocks/diamond_block.png

Refil

items/apple_golden.png

Blok diamentów

blocks/diamond_block.png

Perła

items/ender_pearl.png

Blok diamentów

blocks/diamond_block.png
items/paper.png

Generator Stone

Kamień

blocks/Stone.webp

Kamień

blocks/Stone.webp

Kamień

blocks/Stone.webp

Kamień

blocks/Stone.webp

Blok redstone

blocks/RedstoneBlock.webp

Kamień

blocks/Stone.webp

Kamień

blocks/Stone.webp

Kamień

blocks/Stone.webp

Kamień

blocks/Stone.webp
blocks/EndStone.webp

Pajęczyna

Nić

items/string.png

Nić

items/string.png

Nić

items/string.png

Nić

items/string.png

Nić

items/string.png

Nić

items/string.png

Nić

items/string.png

Nić

items/string.png

Nić

items/string.png
blocks/Cobweb.webp

Dynamit

TNT

blocks/TNT.webp

64

TNT

blocks/TNT.webp

64

TNT

blocks/TNT.webp

64

TNT

blocks/TNT.webp

64